Regulamin

Regulamin Biura Reklamy

Grupa OLX sp. z o.o.
23 listopada 2020 r.

Art. 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki zlecania i Emisji Kreacji w Serwisach OLX przez Reklamodawcę Wydawcy.
 2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Emisja Kreacji zlecona przez Reklamodawcę Wydawcy ma charakter terminowy i trwa przez czas określony w Zleceniu.
 3. W przypadku sprzeczności między treścią Zlecenia a treścią Regulaminu, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia Zlecenia.

Art. 2. Definicje

 1. Serwisy OLX – serwisy internetowe, których operatorem jest Wydawca i w których Wydawca udostępnia Powierzchnię Reklamową;
 2. Wydawca – Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ulicy Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792433421, Regon: 362117960, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 000 000,00 – będący operatorem Serwisów OLX;
 3. Reklamodawca – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zleciła lub zamierza zlecić Emisję Reklamy;
 4. Kreacja – pochodzący od Reklamodawcy przekaz reklamowy ujęty np. w materiałach graficznych, w tym w postaci baneru, wideo lub w formie linku tekstowego, przekazany Wydawcy przez Reklamodawcę i mający na celu zachęcanie do nabywania towarów lub usług albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei bądź osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę oraz kierujący na zdefiniowaną przez Reklamodawcę stronę internetową;
 5. Powierzchnia Reklamowa – wyznaczony fragment danego Serwisu OLX przeznaczony przez Wydawcę do Emisji Kreacji;
 6. Zlecenie – formularz zlecenia potwierdzający zawarcie Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 7. Umowa – zawarta pomiędzy Reklamodawcą a Wydawcą umowa, której przedmiotem jest realizacja kampanii, tj. Emisja Kreacji na Powierzchni Reklamowej;
 8. Emisja – wyświetlanie Kreacji na podstawie Zlecenia;
 9. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Polski;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.

Art. 3 Zlecanie Emisji Kreacji

 1. Umowę stanowi Zlecenie oraz Regulamin. Zawarcia Umowy dokonuje się w formie dokumentowej poprzez:
  • a. potwierdzenie przez Reklamodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej warunków Emisji Kreacji oraz innych elementów określonych w przesłanym przez Wydawcę Zleceniu;
  • b. potwierdzenie przez Wydawcę zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wiadomości e-mail wysłanej z adresu: [email protected].
 2. Zawarcie Umowy zgodnie z ust. 1 powyżej jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 3. Potwierdzenie oraz doręczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej następuje na adres poczty elektronicznej Wydawcy, z którego przesłane zostało wypełnione Zlecenie.
 4. Zlecenie wypełniane jest przez Wydawcę i zawiera ustalone z Reklamodawcą:
  • a. dane Reklamodawcy konieczne do wystawienia faktury;
  • b. numer Zlecenia;
  • c. nazwę kampanii;
  • d. kwotę wynagrodzenia netto wyrażonego w PLN lub innej walucie ustalonej przez Strony;
  • e. czas trwania kampanii (daty początkowej oraz daty końcowej Emisji Kreacji);
  • f. geotargetowanie tj. wybór lokalizacji użytkowników Serwisu OLX, którym będzie wyświetlać się Kreacja. Wybór dokonywany jest z listy dostępnych miast znajdujących się na terenie Polski;
  • g. wybór Serwisu OLX lub kategorii w danym Serwisie OLX;
  • h. parametry Emisji Kreacji;
  • i. rodzaj Powierzchni Reklamowej;
  • j. model rozliczeniowy;
  • k. opiekun biznesowy Reklamodawcy.
 5. Warunkiem Emisji Kreacji w ustalonym w Zleceniu terminie jest doręczenie Wydawcy przez Reklamodawcę Kreacji, których Emisję chce zlecić Reklamodawca wraz z adresem lub adresami URL strony internetowej, do której prowadzi ma Kreacja, w terminie 2 Dni Roboczych od planowanego rozpoczęcia Emisji Kreacji. Kreacje muszą spełniać parametry techniczne określone w Regulaminie.
 6. Zawarcie Umowy zgodnie z art. 3 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z udzieleniem Wydawcy zgody na Emisję Kreacji w Serwisach OLX zgodnie ze Zleceniem oraz oświadczeniem przez Reklamodawcę, że:
  • a. osoba, która złożyła ww. oświadczenie woli jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Reklamodawcy w zakresie umożliwiającym zlecenia Wydawcy Emisji Kreacji;
  • b. Reklamodawca jest uprawniony w zakresie niezbędnym do zlecenia Wydawcy Emisji Kreacji do posługiwania się wszelkimi wykorzystanymi w Kreacji materiałami, utworami, informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi i innymi oznaczeniami identyfikacyjnymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, albo ich fragmentami;
  • c. zlecana Emisja Kreacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a jej realizacja oraz sama Kreacja i jej przekaz nie naruszają praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, praw do wizerunku, dóbr osobistych, dobrych obyczajów oraz standardów stosowanych w branży reklamowej;
  • d. Kreacja będąca przedmiotem Zlecenia nie stanowi przekierowania do stron internetowych naruszających w jakikolwiek sposób prawo, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje;
  • e. upoważnia Wydawcę do wystawienia faktury bez podpisu Reklamodawcy;
  • f. zapoznał się z treścią Regulaminu obowiązującą na dzień zawarcia Umowy i go akceptuje.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu Emisji Kreacji określonego w Zleceniu o nie więcej niż 2 Dni Robocze.
 8. Reklamodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, bez podania przyczyny nie później niż na 1 Dzień Roboczy przed datą rozpoczęcia Emisji Kreacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego Wydawcy na adres określony w art. 3 ust. 2 Regulaminu zawierającego numer Zlecenia, datę Zlecenia oraz nazwę kampanii. Wypowiedzenie uznaje się za dokonane z dniem doręczenia Wydawcy oświadczenia Reklamodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu.
 9. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Reklamodawcy na zasadach określonych w art. 3 ust. 8 Regulaminu, Wydawcy przysługuje prawo do żądania od Reklamodawcy zapłaty opłaty manipulacyjnej:
  • a. jeśli wypowiedzenie nastąpiło w terminie nie później niż na 10 Dni Roboczych od planowanego rozpoczęcia Emisji Kreacji, w wysokości stanowiącej równowartość 10% (dziesięć procent);
  • b. jeśli wypowiedzenie nastąpiło w terminie nie później niż na 7 Dni Roboczych od planowanego rozpoczęcia Emisji Kreacji, w wysokości stanowiącej równowartość 20% (dwadzieścia procent);
  • c. jeśli wypowiedzenie nastąpiło w terminie nie później niż na 5 Dni Roboczych od planowanego rozpoczęcia Emisji Kreacji, w wysokości stanowiącej równowartość 40% (czterdzieści procent);
  • d. jeśli wypowiedzenie nastąpiło w terminie nie później niż na 2 Dni Robocze od planowanego rozpoczęcia Emisji Kreacji, w wysokości stanowiącej równowartość 80% (osiemdziesiąt procent).
 10. Wydawca upoważniony jest do potrącenia opłaty manipulacyjnej określonej w art. 3 ust. 8 Regulaminu z należności przysługujących Reklamodawcy od Wydawcy bez dodatkowego oświadczenia Wydawcy, na co Reklamodawca wyraża zgodę.

Art. 4 Emisja Kreacji

 1. Wydawca udostępnia szczegółowe parametry techniczne Kreacji na każde życzenie Reklamodawcy oraz na stronie reklama.olx.pl. Parametry techniczne określają m.in. rozmiar, wagę oraz format pliku zawierającego Kreację.
 2. Niedostarczenie Kreacji spełniającej parametry techniczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 Regulaminu, przed określonym w Zleceniu dniem rozpoczęcia Emisji jest jednoznaczne z akceptacją przez Reklamodawcę faktu, iż rozpoczęcie Emisji może zostać opóźnione w stosunku do terminów zawartych w Zleceniu w zależności od dostępności Powierzchni Reklamowej.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania Emisji Kreacji, jeżeli:
  • a. Reklamodawca narusza postanowienia Regulaminu;
  • b. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że treść Kreacji lub treść strony docelowej jest sprzeczna z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego bądź narusza prawa osób trzecich lub w przypadku otrzymania przez Wydawcę wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia w przedmiocie legalności Kreacji;
  • c. treść lub forma Kreacji jest sprzeczna z linią programową (czyli strategią i polityką) lub z interesem Wydawcę;
  • d. w przypadku niezgodności Kreacji z parametrami technicznymi określonymi w Regulaminie;
  • e. istnienia zagrożenia niewypłacalności Reklamodawcy, otwarcia likwidacji Reklamodawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego.
 4. W sytuacji określonej w art. 4 ust. 3 lit. c. Regulaminu, Wydawca zastrzega sobie również prawo do modyfikacji Kreacji (zmiany parametrów technicznych). Wydawca nie odpowiada za utratę lub pogorszenie jakości Kreacji w wyniku jej modyfikacji dokonanej zgodnie z niniejszym postanowieniem – w takim przypadku Reklamodawcy nie przysługuje zwrot uiszczonej przez niego Opłaty lub żądanie jej obniżenia.
 5. Reklamodawcy nie przysługują wobec Wydawcy roszczenia z tytułu opóźnienia lub braku Emisji w sytuacji określonej w 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 4 Regulaminu lub będące wynikiem naruszenia przez Reklamodawcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminu, w tym w szczególności:
  • a. nieterminowego dostarczenia Kreacji, w tym także dostarczenia Kreacji niespełniającej parametry techniczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 Regulaminu;
  • b. naruszeniem art. 3 ust. 5 lit. a. – d. Regulaminu.
 6. Reklamodawca może w trakcie Emisji Kreacji dokonać jednokrotnej wymiany Kreacji. Wymiana Kreacji może nastąpić tylko na Kreację tego samego rodzaju. Wydawca dokona wymiany Kreacji w terminie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze od chwili otrzymania nowej i zgodnej z Regulaminem Kreacji. Uprawnienie określone w niniejszym postanowieniu nie przysługuje w przypadku, gdy do końca Emisji Kreacji zostało mniej niż 3 Dni Robocze.
 7. Kreacje nie mogą naśladować ani symulować elementów Serwisów OLX i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklama. Wydawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania Kreacji słowami: „reklama”, „ogłoszenie płatne”, „sponsor” lub ich synonimami lub stosowania wyróżnień graficznych, bez dodatkowej zgody Reklamodawcy.
 8. Jeśli z winy Wydawcy Emisja Kreacji zostanie zrealizowana niezgodnie z Umową, Wydawca może dokonać Emisji uzupełniającej bez dodatkowego wynagrodzenia, w najbliższym możliwym terminie w miarę dostępności Powierzchni Reklamowej, lecz nie wcześniej niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zakończenia Emisji określonego w Zleceniu.
 9. Umowę uznaje się za prawidłowo wykonaną, jeśli łączny czas braku lub błędnej emisji Kreacji z powodu problemów technicznych nie przekroczy 5% czasu Emisji Kreacji, określonego w Zleceniu.
 10. W przypadku Emisji Kreacji w modelu CPM (click per mille), Wydawca nie gwarantuje równomiernego rozłożenia wyświetleń Kreacji w czasie Emisji.

Art. 5 Opłaty i warunki płatności

 1. Reklamodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z tytułu Emisji Kreacji w kwocie ustalonej z Wydawcą i określonej w Zleceniu. Opłata powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 2. Termin uiszczenia opłaty wynosi 30 dni od dnia wystawienia przez Wydawcę faktury.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty, Wydawcy przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 4. Wydawca uprawniony jest do uzależnienia rozpoczęcia Emisji Kreacji lub jej kontynuowania od wcześniejszego dokonania płatności całości lub uzgodnionej z Wydawcą części opłaty lub zaległości w terminie wskazanym przez Wydawcę,
  w przypadkach istnienia:
  • a. niewymagalnej zaległości Reklamodawcy wobec Wydawcy w łącznej kwocie większej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto;
  • b. wymagalnej zaległości Reklamodawcy wobec Wydawcy w łącznej kwocie większej niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) netto;
  • c. historii nieterminowego uiszczania przez Reklamodawcę płatności na rzecz Wydawcy;
  • d. łącznych zaległości Reklamodawcy wobec Wydawcy (wymagalnych i niewymagalnych) w łącznej kwocie większej niż 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto.
 5. W przypadkach określonych w art. 4 ust. 3 Regulaminu, Wydawcy przysługuje prawo do naliczenia opłaty proporcjonalnej za czas Emisji Kreacji albo ilości wyświetleń Kreacji w zależności od określonego w Zleceniu modelu rozliczeniowego powiększonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20% opłaty określonej w Zleceniu.

Art. 6 Siła wyższa

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależne wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli są one następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrola, a których nie był on w stanie przewidzieć, w tym w szczególności (choć nie wyłącznie): wybuchu lub groźby wybuchu wojny, aktów terrorystycznych, aktów decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.

Art. 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wydawcę usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Emisji bądź dnia, w którym Emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: [email protected], [email protected] albo [email protected] – w zależności od Serwisu OLX, w którym dokonywana była Emisja Kreacji lub w formie listu poleconego przesłanego na adres:
  Grupa OLX sp. z o. o.,
  ul. Królowej Jadwigi 43,
  61-872 Poznań

  z dopiskiem „Reklamacja_Reklama OLX.pl”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: firmę Reklamodawcy, numer Zlecenia, nazwę kampanii, której dotyczy reklamacja, czas trwania Emisji zgodnie ze Zleceniem, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Reklamodawcy związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Wydawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Reklamodawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Dopuszczalna różnica w rozbieżnościach pomiędzy statystykami adserwera Wydawcy dotyczącymi liczby wyświetleń, a systemem mierzącym stosowanym przez Reklamodawcę, nie może przekraczać 5% (pięciu procent). Przyczyny rozbieżności powyżej 5% (pięciu procent) będą ustalane przez Wydawcę i Reklamodawcę, a po ich zidentyfikowaniu obie Strony ustalą rozwiązanie. Wydawca zastrzega, że Google Analytics nie jest narzędziem do mierzenia kliknięć i wyświetleń kampanii reklamowych, zatem nie może być wykorzystywane jako źródło względem, którego rozliczana lub weryfikowana będzie Emisja Kreacji. Jest to narzędzie do mierzenia statystyk strony internetowej, źródeł ruchu itd. Google Analytics posługuje się inną metodologią liczenia statystyk niż adservery (np. nieuwzględnianie wyświetleń użytkowników z wyłączoną obsługą plików cookies) i nie jest adekwatnym narzędziem do mierzenia liczby wyświetleń kampanii reklamowych zlecanych Wydawcy. Dlatego też wyniki z tego narzędzia nie będą stanowiły podstawy do kwestionowania wykonania lub prawidłowego wykonania Umowy.
 6. W przypadku, gdy Strony nie ustalą rozwiązania sytuacji, w której rozbieżności pomiędzy statystykami adserwera Wydawcy dotyczącymi liczby wyświetleń
  a systemem mierzącym stosowanym przez Reklamodawcę będą przekraczały 10%, przyjmuje się, że liczba wyświetleń zostanie obliczona na podstawie schematu:
  (liczba wyświetleń wg statystyk Reklamodawcy + liczba wyświetleń wg systemu Wydawcy) dzielone na 2.
 7. Wydawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Reklamodawca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została reklamacja lub na adres wskazany w reklamacji pisemnej.

Art. 8 Postanowienia końcowe

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 2. Treść aktualnego Regulaminu znajduje się na stronie: reklama.olx.pl, a także przesyłany jest drogą poczty elektronicznej na żądanie Reklamodawcy.
 3. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu utraconych korzyści Reklamodawcy jest wyłączona. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Reklamodawcy, w tym w szczególności za treści i formę Kreacji oraz naruszanie przez Kreację jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz praw własności przemysłowej lub nieuczciwej konkurencji.
 4. Umowa pomiędzy Reklamodawcą a Wydawcą oraz związane z nią roszczenia podlegają prawu polskiemu.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory powstałe w związku lub na podstawie Umowy nie dające się rozstrzygnąć na drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wydawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2018 roku.
 7. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z zachowaniem siedmiodniowego terminu licząc od dnia ich zakomunikowania przez Wydawcę. W przypadku wejścia w życie nowej treści Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu do czasu zakończenia trwania Umowy.
 8. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Newsletter